Interreg IPA CBC Croatia – Serbia: CB Net

Proritet CB Net (Cross-Border Regional Creative Business Networking) projekta su povećanja opštih kompetencija i razvoj poslovnog ekosistema regiona.

Cilje je povećati kompetencije regiona jačanjem saradnje između institucija koje pružaju podršku biznisima, klastera, edukativnih i istraživačkih centara i preduzetnika sa ciljem da se razviju novi proizvodi, usluge, patenti i slično.